Obowiązek informacyjny

Dowiedz się w jaki sposób chronimy Twoje dane

ZGODNIE Z ART. 14 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)ZDNIA 37 KWIETNIA 2016 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, INFORMUJĘ IŻ:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GoDent Małgorzata Niemkiewicz z siedzibą w Gdańsku 80-041 na ul.Okulickiego 7 lokal 4, który reprezentuje lek. stom. Małgorzata Niemkiewicz;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi i kontaktu na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3. Zakres danych, które zostały pozyskane to imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail;
4. Pozyskane dobrowolnie dane są niezbędne do realizacji usługi;
5 .Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 list. 2008 r. przez 20 lat w celu archiwizacji;
6. Posiada Pani/Pan prawo do: -żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
-prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
-prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa;
7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: program do prowadzenia dokumentacji medycznej dr100 oraz lekarze, pracownicy i współpracownicy GoDent Małgorzata Niemkiewicz;
9. Administrator podejmuje czynności wobec danych osobowych związane ze zautomatyzowanymi czynnościami w celu przesyłania wiadomości przypominających o wizycie oraz profilowaniu pod kątem dostosowania usług medycznych;
10. Obiekt udzielania świadczeń medycznych jest monitorowany w celu zabezpieczenia obiektu przez administratora (zapis do 3 m-cy wstecz);

PRAWA PACJENTA

1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentacje medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie, upoważnionym organom;
3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentacje medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
4. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujący sposób: do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację, w uzgodnionym terminie; poprzez sporządzenie jej kopii; poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów;
5. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zapewnienie poufnie i ochrony danych osobowych;
6. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na piśmie z uzasadnieniem;
7. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy, dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem;
8. Dokumentacja wydawana jest nie później niż 7 dni od złożenia wniosku;
9. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą – zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
10. Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu po uprzednim ustaleniu terminu jest bezpłatne.

Podstawy prawe: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. wsprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zarejestruj się! Zadzwoń: 606 882 476 lub

Zespół GoDent

Kluczem do sukcesu jest profesjonalny, dobrze zgrany i ufający sobie zespół. W GoDent możesz mieć pewność, że masz do czynienia ze specjalistami, a pozytywna atmosfera i dobry kontakt z pewnością wpłyną pozytywnie na Twoje samopoczucie i efekty leczenia.

POZNAJ NAS